Søknadsfrist 13.3.2019

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune to oppdrag som kunstkonsulent/ kurator for ny ishall, Arena Fredrikstad, og ny videregåendeskole, Fredrik II, med idrettshall. De nye byggene vil ligge ved siden av hverandre på Værste, en ny bydel som er under utvikling i Fredrikstad. Både byggene og kunsten vil være del av by- og stedsutviklingen i Fredrikstad.

Avsatt total sum: 6 millioner
2 kunstkonsulenter: ca. 1 million
Kunstprosjekt: ca. 5 millioner kr inkludert 5 % kunstavgift og uforutsette utgifter.
Oppstart kunstkomité: Høst 2019
Nybyggene: Ferdigstillelse anslås høsten 2023

Oversiktsbilde av tomten til de nye byggene på Værste, Fredrikstad.

Søknaden skal inneholde; kort motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_fornavn_Arena_Fredrik_II_2019»
Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Svein Helge Treimo (Østfold fylkeskommune)
Epost: svetre@ostfoldfk.no
Mobil: 970 21 487

Mer informasjon:
Fredrikstad kommune ble kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med sine 80.000 innbyggere er Fredrikstad landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne har byen et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv.

Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Om de nye byggene:
Frederik II videregående skole med idrettshall
Den nye Frederik II vgs skal dimensjoneres for 1450 elever. Skolen skal tilby utdanningsprogrammene studiespesialisering (ST), påbygging (PB), idrettsfag (ID), service og samferdsel (SS), helse- og oppvekstfag (HO) og restaurant- og matfag (RM), og den skal inneholde en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring, grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom og tilby vg3 i skole, samt et dagsenter for eldre.

I tilknytning til skolen er det planlagt en ny idrettshall.

Frederik II vgs. skal gi våre elever et fremtidsrettet skoletilbud der de tilegner seg den kompetansen de trenger på alle livets områder. Elevene ved Frederik II skal sammen med medelever, lærere og andre ansatte utvikle en kompetanse for fremtiden. Det sentrale med kompetanse er anvendelse. Frederik IIs elever skal utvikle kunnskap og evne til å anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor områder som fagspesifikk kompetanse, å kunne lære, å kunne kommunisere og samhandle, å kunne utforske og skape, å ha engasjement og utholdenhet, og kompetansen til å kunne delta i et mangfoldig sosialt miljø. Elevene skal også lære om folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig arbeid. Alle elever skal oppleve tilhørighet fysisk, sosialt og faglig.

Skoleanlegget skal gi gode muligheter for variert undervisning og organisering av elevene. Det skal være mulig å organisere i faste grupper og på tvers. Det skal legges til rette for varierte og elevaktive arbeidsmåter. Undervisningen skal være relevant og praksisnær og det skal være enkelt å koble/ veksle mellom teori og praksis.

Arena Fredrikstad
Den nye Arena Fredrikstad (AF) skal erstatte Stjernehallen og utføres med to isflater med sikte på å dekke behov innenfor organisert ishockey og kunstløp, bedriftsidrett og frigåing for allmennheten.

Arenaen skal kunne fungere som byens storstue slik at Fredrikstad blir i stand til å være vertskap for landskamper i ishockey og håndball, større konserter, messer/utstillinger og kongresser.

Arealet er estimert til ca. 9500 m2 bebygd areal og bruttoareal på ca. 16 500 m2.

Arena Fredrikstad skal bidra til å forsterke byens identitet, stedsidentiteten Værste med sine kraner, skutebyen, og «den lille verdensbyen».

Utearealer på tomten og i tilliggende park (Sagparken)
Skolen, idrettshallen og ishallens behov til utearealer på tomten må ses i sammenheng og det må legges opp til mest mulig sambruk. Utearealene skal bidra til et levende nærmiljø og fremme fysisk aktivitet og læring. Det skal skapes innbydende, lune uterom som er hyggelige å oppholde seg i både for brukerne av byggene og lokalbefolkningen, og det skal være en god og sikker flyt av personer og trafikk. Det skal legges opp til et grønt strøk over tomten, fra parkgaten til elven, som skal ivareta siktlinjer, opphold, adkomst og myke trafikanter og samtidig fungere som en flomvei. Dette grønne strøket vil være en del av tomtens uteområde.

I et grøntområde vest for tomten (Sagparken), totalt ca 10 daa, skal ØFK opparbeide et areal på 5 daa, som skal utformes til et aktivitetsområde for skolen. Området skal også kunne benyttes av andre utenfor skoletid.