«HVA SKAL JEG TA?»– om salg og prissetting
Utdrag fra Galleri Format og KRAFT sin presentasjon om prissetting av Kunst. Presentert på Norske Kunsthåndverkeres kompetansehevende kurs i 2019.
Se hele presentasjonen på NKs hjemmeside

Bygge tillit og troverdighet i markedet
•      Tillit mellom kjøper og selger er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende kunstmarked
•      Troverdighet i markedet for samtidskunsthåndverk er essensielt og må bygges over tid
•      Seriøs prissetting er avgjørende faktor for å bygge tillit
•      Kunden skal ha tillit til at fastsatt pris er riktig
•      Ulik prising i ulike salgskanaler bryter ned denne tilliten hos kjøper og kan ødelegge markedet

Lik prising uansett salgskanal
Prinsippet om like priser uansett salgskanal betyr i praksis lik pris for samme kunstverk i alle gallerier, butikkutsalg og i kunstners verksted. Hvis kunstner selger verk til nettopris direkte fra eget verksted, underminerer man:
•      Sin egen markedsverdi som kunstner
•      Gallerienes mulighet til å drive godt og lønnsomt salgsarbeid for kunstnerne
•      Muligheten til å bygge et velfungerende og voksende marked for samtidskunsthåndverk/ kunst.

Beregning ut fra fast utpris
•      Bestem deg for en fast utpris, uansett salgssted, og trekk fra galleriets provisjon, så ser du hva du sitter igjen med
•      Praksisen med utregning ut fra en fast nettopris, med påslag i prosent avhengig av galleriets provisjonssats, gir varierende prising og må unngås
•      Så er det store spørsmålet naturligvis: hvordan fastsette et riktig utprisnivå på kunstverkene dine?

Prinsipper for prissetting
1.  Mekanismer
2.  Misforståelser
3.  Søk veiledning
4.  Prisreduksjon

1.   Mekanismer
Mekanismene som påvirker markedspris. Prissetting av kunstverk er komplekst og påvirkes av mange ulike faktorer:
•    CV –din merittliste og anseelse
•    Hvor du er i karrieren din (ny eller etablert?)
•    Størrelsen på verket
•      Eksklusivitet i materialene
•    Generelt prisnivå for din kunstgenre (her er det store ulikheter)
•    Etterspørselen fra markedet

2.   Misforståelser
Misforståelser om hva markedspris er. Markedspris tar ikke hensyn til realitetene i kunstproduksjonen, men handler ganske enkelt om hva markedet er villig til å betale for et kunstverk. Verkpriser kan ikke beregnes ut fra:
•    Kostnader for arbeid med idéutvikling og produksjon, altså tid brukt på arbeidet
•    Kostnader for atelierhold etc.

3. Søk veiledning
Søk veiledning i prisfastsetting. Siden fastsetting av verkpriser er komplisert og baseres på en rekke ulike faktorer, bør du søke veiledning fra:
•      Gallerier som har kompetanse innen din kunstgenre og kjenner dette markedet godt
•      Kunstnerkollegaer som har erfaring med salg av kunstverk

4.   Prisreduksjon
Nedsetting av prisnivå bør unngås
•      Vi vil advare mot å sette prisnivået for høyt i starten av karrieren
•      Det kan være skadelig for ditt omdømme og markedsverdi om du senere ser deg nødt til å gå ned i pris
•      Prisøkning utover i karrieren er naturlig og uproblematisk og gjøres i takt med at merittliste og anseelse vokser